Estatuts

DENOMINACIÓ

Article 1er

1.L’Associació es denomina “"Associació Catalana de Diabetis"(“ACD").

2.L’ACD està subjecta a les disposicions de la Llei del 7 de Juliol de 1997 i altres concordants.

3.L’ACD és una Associació especialitzada de caràcter científic en el sinus de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb capacitat d’actuació en el seu àmbit territorial.

4.La durada de la societat serà indefinida, a menys que concorrin les causes o motius de dissolució que es preveuen als articles 41è i 42è.

OBJECTIUS

Article 2on

1.L’ACD no té finalitat lucrativa, i té com a objectius:

a)Agrupar tots els professionals, universitaris o no, interessats en la diabetis, inclosos metges, infermers, educadors, dietistes, podòlegs, pedagogs i altres professionals i tècnics en el tractament d’aquesta patologia i les seves variants, i els doctors, llicenciats o diplomats universitaris en àrees relacionades amb la diabetis.

b)Contribuir a la millora científica i professional dels seus associats, mitjançant la promoció de congressos, simposis i cursos especialitzats per la formació i l’educació en diabetis, així com altres activitats de formació bàsica.

c)Assessorar l’Administració en els aspectes assistencials, educatius i de recerca al camp de la diabetis.

d)Promoure la professionalització de la tasca dels treballadors dins el camp de la diabetis.

e)Promoure el desenvolupament del coneixement diabetològic.

f)Assessorar els organismes públics i les societats privades en matèria de diabetis i educació diabetològica.

g)Fomentar la recerca en el camp de la diabetis i malalties associades.

h)Fomentar l’educació dels pacients diabètics.

i)Establir els mitjans per l’ampliació d’estudis dins l’especialitat.

j)Col·laborar amb les Universitats en el desenvolupament científic i tècnic.

k)Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.

l)Promoure la col·laboració amb les Associacions de diabètics.

2.Per portar a terme aquests objectius, l’ACD assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats diabetològiques d’àmbit estatal i internacional.

Article 3er

1.Podran ser admeses a l’ACD les persones que reuneixin els requisits previstos a l’article 31è d’aquests Estatuts. Podran ingressar com a socis numeraris o socis adjunts els professionals interessats en la diabetis: llicenciats, doctors i/o diplomats enumerats en l’article 2on. Qualsevol altre professional sense titulació universitària que acrediti la seva dedicació i competència dins el camp de la pràctica diabetològica podrà participar en les activitats científiques i formatives de l’ACD com a membre col·laborador associat.

2.La comprovació dels requisits i les circumstàncies per l’admissió com a soci la farà la Junta Directiva de l’Associació.


DOMICILI

Article 4rt

L’ACD té el domicili a Barcelona, a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, C/ Major de Can Caralleu, 1-7, 08017, Barcelona.

ÀMBIT TERRITORIAL

Article 5è

L’ACD complirà els seus objectius primordialment a Catalunya i àmbits territorials de parla catalana. L’ACD podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D'ADMINISTRACIÓ

Article 6è

L’ACD es regirà pels estatuts enumerats en aquest document i per les directives i decisions dels següents òrgans:

1.L’Assemblea General.

2.La Junta Directiva de l’ACD.

Article 7è

L’Assemblea és l’òrgan suprem de l’Associació i estarà constituïda per la totalitat dels seus socis o una part representativa dels mateixos. Les Assemblees podran ser ordinàries o extraordinàries.

Article 8è

L’Assemblea General Ordinària es reunirà com a mínim una vegada l’any a fi i efecte de valorar i aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per adoptar els acords per la fixació de la forma i l’import de l’aportació pel sosteniment de les despeses de l’ACD, i per valorar i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern de l’ACD. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades per l’Associació, els projectes futurs, la renovació parcial i reglamentària de la Junta Directiva, les diferents propostes dels membres de l’Assemblea i els suggeriments i les peticions dels socis que assisteixin.

Article 9è

1.L’Assemblea General de l’ACD és l'òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Tots el socis, numeraris i adjunts, tindran veu i vot a les Assemblees. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació, mitjançant un escrit adreçat a cada soci, on es farà constar l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria. En cap cas no es podran prendre decisions sobre cap assumpte que no figuri expressament en l’ordre del dia. En el capítol de peticions i preguntes es podran tractar temes que es considerin importants, siguin proposats per la Junta Directiva o per qualsevol dels membres de l’Assemblea.

2.Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar.

3.L’Assemblea quedarà constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un dels socis de l’ACD i, en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard i sigui quin sigui el nombre d’assistents.

4.Si hi són presents, el President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència, seran substituïts i representats per un Vicepresident , un Vicesecretari i/o algun altre vocal de la Junta Directiva, en aquest ordre. En

darrer terme, i davant situacions extraordinàries, un President i un Secretari poden ser escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.

5.En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà amb la lectura i l’aprovació, si s’escau, de l’acta de l'última Assemblea. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.

6.L’Assemblea General és l’òrgan competent per l’elecció dels membres que compondran la Junta Directiva. Si es presenten diverses candidatures, l’elecció de la Junta Directiva es farà per l’acord de la majoria relativa de vots.

Article 10è

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista dels assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats, i recolliran fidelment les opinions diverses expressades pels socis. A petició d’aquests, es podrà fer constar textualment una proposició o una observació puntual. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President. Tots el socis i membres col·laboradors tindran dret a gaudir dels serveis de l’ACD, assistir a tots els actes que es celebrin, i a exercitar els drets que se’ls concedeix a través d’aquests Estatuts i aquells que la Llei atorga.

Article 11è

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi el President de L’ACD i la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’Associats no inferior al 10% del total, amb la inclusió de l’ordre del dia proposada. En aquest cas, l’Assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des del dia mateix de la sol·licitud. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars, o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts del assistents, i que aquests siguin aprovats per la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Article 12è

La Junta Directiva de l’ACD estarà constituïda per:

1.Un President/a

2.Un Vicepresident/a 1er

3.Un Vicepresident/a 2on

4.Un Secretari/a

5.Un Tresorer/a

6.Quatre Vocals

Poden crear-se altres càrrecs dins la Junta Directiva a proposta de l’ACD i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

Article 13è

1.Els membres de la Junta Directiva seran elegits entre els socis amb almenys 12 mesos d’antiguitat per l’Assemblea General Ordinària, per majoria simple de vots dels socis concurrents, que tinguin també, com a mínim, una antiguitat de 12 mesos dins la Societat.

2.La votació serà secreta i es farà per cada càrrec per separat, o bé per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Els socis podran proposar les candidatures que creguin convenients a la Junta Directiva un mes abans de celebrar l’Assemblea General, passat el període pel qual, i si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva farà una proposta que serà elegida per majoria simple. La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.

3.Els càrrecs de la Junta Directiva no son càrrecs remunerats.

Article 14è

1.Els càrrecs tindran una durada de 3 anys amb la possibilitat d’una única reelecció consecutiva pel mateix càrrec.

2.Es renovarà un terç dels càrrecs cada any. El President, el Secretari i el Tresorer s’escolliran en convocatòries diferents. La renovació del President coincidirà amb la renovació del Vicepresident 2nd i un dels Vocals. La renovació del Secretari coincidirà amb la renovació de dos Vocals. La renovació del Tresorer coincidirà amb la renovació del Vicepresident 1er i d’un Vocal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Amb l’únic efecte d’adaptar el nou sistema d'elecció de càrrecs, un dels càrrecs elegits en les eleccions del 2004 i tres dels elegits el 2005 perllongaran el període de permanència a la Junta a tres anys. Es faculta a la Junta Directiva per decidir els càrrecs que perllongaran la seva durada en un any addicional.

Article 15è

La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar una sessió ordinària, i tantes vegades com ho consideri necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Article 16e

Correspon a la Junta Directiva assumir totes les funcions de representació de l’Associació, la programació i la direcció de les activitats de la Societat, i la gestió administrativa que no sigui competència específica de l’Assemblea General. La Junta Directiva ha de rebre l’aprovació de l’Assemblea General del pressupost anual d’ingressos i despeses, així com la valoració de l’estat dels comptes de l’any immediatament anterior.

Article 17è

La Junta Directiva té potestat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin relatius a l’administració o la disposició, tret dels de adquisició, gravamen i disposició de béns immobles, pels quals necessitarà l’autorització dels socis a través de l’Assemblea.

Article 18è

El President de la Junta Directiva és la representació legal de l’Associació, i actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta Directiva. Ordenarà la convocatòria de la Junta i de l’Assemblea General quan cregui convenient. Igualment, podrà adoptar mesures immediates i urgents per un millor govern, règim i administració de l’Associació, sempre informant a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.

Article 19è

El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d'absència, malaltia o dimissió.

Article 20è

El Secretari convocarà la Junta Directiva i les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries de l’Associació seguint el comandament del President, i redactarà i signarà, juntament amb el President, les actes de les sessions dels òrgans de l’Associació. Tindrà cura del Llibre d’Actes, així com del registre de socis, i tindrà custòdia dels llibres, els segells i els documents de l’Associació.

Article 21è

1.El Tresorer rebrà i custodiarà els fons econòmics de l’Associació, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President, i dirigirà la comptabilitat, portant-ne sempre un control escrit.

2.Formalitzarà els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat dels comptes de l’any anterior, que presentarà a la Junta Directiva perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 22è

Els Vocals col·laboraran en les tasques que encarregui el President.

Article 23è

1.La Junta Directiva quedarà oficialment constituïda quan assisteixin al menys cinc del seus membres. Els acords es prendran per majoria simple en funció dels vots dels membres presents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat per desempatar.

2.La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

Article 24e

1.Per acord d’una majoria no inferior a dos terços dels seus membres, la Junta Directiva podrà delegar, amb caràcter transitori o permanent, part de les seves funcions en algun/s dels membres. En tot cas, no serà delegable retre comptes a l’Assemblea, o presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de l’Associació sense l’autorització del President.

2.Forma part de les tasques de la Junta Directiva trobar recursos econòmics que permetin les activitats de l’Associació al més alt nivell possible. Òbviament, aquests ajuts no condicionaran ni el sentit ni el contingut d’aquestes activitats. A proposta de la Junta Directiva i amb l’aprovació de l’Assemblea General es podran dotar, segons les disponibilitats econòmiques, les convocatòries d’ajuts a recerca, clíniques i de formació, al camp de la Diabetis. A l’Assemblea General Ordinària de cada any el Tresorer presentarà un pressupost d’ingressos i despeses d’acord amb les possibilitats econòmiques de l’Associació.

Article 25è

1.L’Associació podrà crear les seccions especialitzades que consideri necessàries. Prèviament, haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de Balears perquè en doni el seu vistiplau. Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de l’Associació, o delegar-les a un soci numerari que actuarà a l’empara de l’Associació.

2.L’Associació podrà crear Seccions Territorials en el sinus de les filials de l’Acadèmia.

Article 26è

El President i el Secretari de l’Associació formen part com a membres nats de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

Article 27è

La Secretaria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de l’ACD, previ acord i la conformitat de la Junta Directiva.

Article 28è

Les activitats científiques de l’Associació, amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicaran a tots els socis i es faran públiques amb suficient antelació. Seran comunicades a la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, perquè aquesta en tingui coneixement i doni la deguda difusió. Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les activitats a la Junta Directiva de l’Associació perquè en tinguin coneixement, les inclogui com a pròpies i en faci difusió. La secretaria de l’Associació donarà a conèixer regularment el moviment d’altes i baixes dels socis a la Secretaria General de l’Acadèmia, per la tramesa de publicacions i la correspondència general. La secretaria de l’Associació elaborarà al final de cada any acadèmic una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que serà presentada a l’Assemblea Ordinària anual, i enviarà una copia de la mateixa al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Article 29è

Qualsevol proposta de modificació d'estatuts, i formació de Seccions, han d'ésser aprovades per la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Per modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l'ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d'aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l'aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l'Assemblea General.

ELS SOCIS

Article 30è

El nombre de socis és il·limitat.

Article 31è

Podrà ser soci de l’Associació qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:

1.Ser doctor o llicenciat o diplomat, o posseir un títol universitari en alguna branca científica o professional relacionada amb la diabetis o malalties afins, tant a nivell bàsic com clínic com epidemiològic. Qualsevol professional no titulat universitari que acrediti la seva dedicació i competència dins el camp de la diabetologia podrà col·laborar en activitats científiques de L’ACD com a membre col·laborador associat.

2.Ser membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears com a soci numerari o adjunt.

3.Acreditar la seva qualitat relacionada amb diferents aspectes de la diabetis.

4.Ser aprovat per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva de l’Associació.

Article 32e

Els socis tenen els següents drets:

1.Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.

2.Ser electors elegibles per formar part dels òrgans de l’Associació.

3.Gaudir dels serveis que presti l’Associació.

4.Assistir a tots els actes que celebri l’Associació.

5.Ser informats de com marxa l’Associació, de la identitat dels altres membres de l’Associació, de l’estat dels comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst tractar en les Assemblees, i verbalment, durant el decurs de l’Assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.

6.Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.

7.Consultar els llibres de l’Associació.

8.Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

9.Procediment sancionador: La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient

sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci, i decidirà si procedeix amb la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

10.Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Article 33è

Serà obligació dels socis:

1.Observar els Estatuts i reglaments de règim interior i acatar i complir els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

2.Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament en el seu assoliment. Col·laborar en les sessions científiques i, en general, en totes les activitats desenvolupades per l’Associació.

3.Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord als mateixos.

4.Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 34è

Es causarà la baixa de l’Associació:

1.Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.

2.Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al soci.

3.Per acord de l’Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat. En aquest cas, s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor nomenat per la Junta Directiva. S’informarà al soci dels fets que motiven l’expedient sancionador. Posteriorment, l’interessat podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’aquestes, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita, motivada i raonada. La votació de la Junta Directiva serà secreta. Per la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels membres. La separació definitiva com a soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General de Socis.

ACTIVITATS

Article 35è

Les matèries a tractar a les sessions científiques i la forma de discussió seran determinades per la Junta Directiva, que estudiarà tots els aspectes tendents a la investigació integral de la diabetis. La Junta Directiva tindrà la facultat de convidar aquelles persones no pertanyents a l’Associació que puguin exposar temes d’interès pels socis.

Article 36è

La convocatòria de les sessions científiques, amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 37è

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries en les ocasions i pels motius que cregui convenient, quedant sota la seva jurisprudència tota la responsabilitat i la cura necessària per assolir l’èxit de les mateixes.

RÈGIM FINANCER

Article 38è

1.L’Associació no disposa de cap patrimoni. Podrà, però, aconseguir patrimoni propi, previ

acord de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària amb la meitat dels vots dels presents en segona convocatòria.

2.Els recursos de l’Associació pel compliment dels seus objectius i el desenvolupament dels seus fins consistiran en les quotes ordinàries i les subvencions de qualsevol entitat pública o privada.

3.L’Associació gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Article 39è

Els recursos econòmics pel desenvolupament de l’activitat de l’ACD es preveu seran:

1.Les aportacions dels socis.

2.Les subvencions dels Organismes oficials i d’altres

3.Les ajudes d’altres persones o Institucions.

4.Els fons obtinguts de l’explotació de congressos, simposis i cursets.

DISSOLUCIÓ

Article 40è

L’Associació es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

1.Per una resolució judicial ferma.

2.Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament amb aquest objectiu. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida, i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.

Article 41è

En cas de la dissolució de l’Associació, actuarà com a comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Article 42e

Per tot allò que no estigui contemplat expressament en aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Diligència final

Fem constar que els presents Estatuts són els aprovats en el curs de l’Assemblea General Extraordinària amb data del 31 de març del 2005.

Dr. Enric Esmatjes

President ACD

Dra. Eugènia Mato

Secretària de la ACD