Presentació

L’Associació Catalana de Diabetis (ACD) neix de la fusió de la Societat Catalana de Diabetis i l’Associació Catalana d’Educadors en Diabetis, agrupant tots els professionals interessats en aquesta malaltia, incloent-hi metges, infermers, educadors, podòlegs, pedagogs i altres professionals tècnics relacionats amb la fisiopatologia de la diabetis i els doctors i llicenciats i diplomats universitaris en àrees relacionades que ho sol·licitin. La seva fundació va ser aprovada en l’assemblea del primer congrés en el que participaven les dues societats, celebrat a Terrassa l’any 1992. Aquesta fusió es va fer seguint el criteri d’unificar en una sola associació tots els professionals del camp de la diabetis, afavorint la interrelació entre els diferents col·lectius.


Els principals objectius de l’ACD són contribuir a l’excel·lència professional dels membres associats mitjançant la promoció de congressos científics, simposis i cursos especialitzats per la formació i l’educació en diabetis, així com activitats de formació bàsica, l’assessorament de l’administració en aspectes assistencials, educatius i de recerca al camp de la diabetis i orientar-la en altres aspectes relacionats, promovent uns mecanismes de progressiva acreditació i titulació, inclosa la progressiva professionalització de la tasca dels professionals de la diabetis; dedicar recursos econòmics i promoure el desenvolupament de les seves disciplines; assessorar als organismes públics i les societats privades en matèria de diabetis i educació diabetològica; fomentar la investigació i l’educació dels pacients diabètics; i establir els mitjans per l’ampliació d’estudis dins de cada especialitat per col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic que fomenti també la col·laboració amb altres societats tant estatals com internacionals.